.

Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581

Společenství vlastníků je právnická osoba ( spolek ) založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku, je způsobilá nabývat práv a za-
vazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat a ani se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podni-
katelů nebo být jejich společníkem či členem. Členství v SVK je nedílně spojeno s vlastnictvím jednotky. Právní úprava společenství vlastníků
vychází ze Zákona č. 89/2012 Sb. ( Občanský zákoník ) a ‌ Vyhlášky č. 366/2013 Sb. ( Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvise-
jících s bytovým spoluvlastnictvím, kterou se provádí Zákon č. 89/2012 Sb. ).

Kontaktní údaje Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581

sídlo:
IČO:
spis. značka:

Praha 8 - Bohnice, Kostřínská 580/3, PSČ 181 00
28438582
Městský soud v Praze, S 9282


Statutární orgán Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581

předseda SVK:


Jiří Král, mob.: 773 ‌557 ‌018

Úřední hodiny statutárního orgánu v kanceláři SVK, v suterénu domu Kostřínská 580/3,
jsou každé druhé a čtvrté úterý v měsíci od 17,oo hod. do 18,3o hod.

Kontrolní komise Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581

předseda:
členka:
členka:

Ing. Martin Kuchta
Jitka Gottliebová
Lucie Hejlová

Písemné požadavky můžete dát do schránky SVK v přízemí domu Kostřínská 580/3 nebo je zašlete na e-mail: spol.kostrinska580@seznam.cz.

obr

GPS souřadnice domu:   50.1318406N,14.4179261E;   N 50°7.91043',E 14°25.07557';   50°7'54.626"N,14°25'4.534"E

obr1   obr2

Společenství vlastníků - výňatek ze znění Zákona č. 89/2012 Sb.


§ 1194
(1) Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobi-
lé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.
(2) Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v pomě-
ru podle velikosti svého podílu na společných částech.

§ 1195
(1) Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.
(2) K právnímu jednání, kterým společenství vlastníků zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.

§ 1196
(1) Společenství vlastníků právně jedná v mezích svého účelu s vlastníky jednotek i s třetími osobami.
(2) Vzniknou-li vlastníkům jednotek práva vadou jednotky, zastupuje společenství vlastníků vlastníky jednotek při uplatňování těchto práv.

§ 1197
Sdruží-li se společenství vlastníků s jiným společenstvím vlastníků ke spolupráci při naplňování svého účelu nebo stane-li se členem právnické osoby sdružující společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo jinak působící v oblasti bydlení, nesmí se zavázat k jiné majetkové účas-
ti, než je poskytnutí členského vkladu nebo poskytování členských příspěvků. Zaváže-li se společenství vlastníků podílet se na ztrátě jiné oso-
by, hradit její dluhy nebo je zajistit, nepřihlíží se k tomu.

§ 1198
(1) Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň 5 jednotek, jsou-li alespoň 3 z nich ve vlast-
nictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce.
(2) Do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků. To ne-
platí při nabytí jednotky do vlastnictví prvním vlastníkem.

§ 1199
Je-li v domě méně než pět jednotek, může být společenství vlastníků založeno, pokud s tím souhlasí všichni vlastníci jednotek.

§ 1200
Založení společenství vlastníků
(1) Společenství vlastníků se založí schválením stanov. Nebylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a po-
zemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, vyžaduje se ke schválení stanov souhlas všech vlastníků.

 (2) Stanovy obsahují alespoň
  a) název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo,
  b) sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na jiném vhodném místě,
  c) členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování,
  d) určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení,
  e) určení prvních členů statutárního orgánu,
  f) pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí,
  g) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu, úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše.

(3) Stanovy společenství vlastníků vyžadují formu veřejné právní listiny. To neplatí, pokud se zakládá společenství prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotlivým jednotkám vlastníků společenství písemným ujednáním ve smlouvě o výstavbě.

§ 1201
Bylo-li společenství založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, nepřihlíží se k změnám stanov provedeným před vznikem společenství vlastníků.

§ 1202
(1) Dokud má některý zakladatelů společenství většinu hlasů, je správcem domu a pozemku. Pro tento účel se na strany smlouvy o výstavbě hledí jako na jednu osobu.
(2) Na správu se použijí pravidla určená v prohlášení a pro rozhodování ve věcech správy se použijí ustanovení o shromáždění. K rozhodnutí svolá vlastníky jednotek správce; při rozhodování se nepřihlíží k hlasům správce převyšující součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek.

§ 1203
Ztratí-li správce většinu hlasů, podá nejpozději do 60ti dnů jako statutární orgán společenství vlastníků návrh na zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku a nejpozději do 90ti dnů svolá shromáždění. Neučiní-li to, může tak učinit kterýkoli vlastník jednotky.

§ 1204
Vznik společenství vlastníků.
Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

§ 1205
Orgány společenství vlastníků
(1) Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků. Zřídí-li stanovy další orgány, nelze jimi založit působnost vyhrazenou shromáždění nebo statutárnímu orgánu.
(2) Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a bez-
úhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.