.

Dokumenty Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581

Stanovy Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581

Aktuálně platné stanovy Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581 byly přijaty usnesením vlastníků na schůzi dnem 25. května 2017.
Stanovy jsou základním vnitřním předpisem právnické osoby. Jejich obsah je určen v § 1200, Zákona č. 89/2012 Sb.  (Občanský zákoník).
Veškeré zakládací listiny společenství a další zapisované skutečnosti,  včetně stanov a účetních závěrek, naleznete ve sbírce listin na webu www.justice.cz nebo v .PDF na Stanovy SVK.

Nařízení vlády  č. 366/2013,  kterým je prováděn Zákon č. 89/2012 Sb.  (Občanský zákoník)  -  úprava záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Novela č. 104/2015, Zákona č. 67/2013 Sb.  -  provádění některých otázek souvisejících s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě.   ‌ Metodický pokyn k zákonu 67/2013 Sb.  -  metodický pokyn související s poskytováním plnění spojených
s užíváním bytů a  nebytových prostorů v domě.

Vyhláška 269/2015 Sb.  -  o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Zákon č. 89/2012 Sb., aktuální znění 01.07.2020  -  výňatek z třetí části - Absolutní majetková práva (§ 1169 - § 1221).
Novelu zákona naleznete na webu https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89.

Domovní řád Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581

Domovní řád upravuje podmínky a způsob používání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu, které jsou vlastnictvím SVK s názvem Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581.
Shromáždění Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581 ho schválilo dne 25. května 2017 a je účinný dnem schválení.
Dokument v .PDF lze stáhnout zde: Domovní řád.

Usnesení 7. schůze shromáždění Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581 týkající se návštěv v jednotkách vlastníků.
Dokument v .PDF lze stáhnout zde: Usnesení 7. schůze shromáždění SVK.

Usnesení 15. schůze shromáždění Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581 stanovuje provádění stavebních úprav v jednotkách.
Dokument v .PDF lze stáhnout zde: Usnesení 15. schůze shromáždění SVK.

Usnesení 22. schůze shromáždění SVK definuje povinnosti po udělení souhlasu k umístění sídla nebo provozování živnosti v domě.
Dokument v .PDF lze stáhnout zde: Usnesení 22. schůze shromáždění SVK.

Požární řád Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581

Odpovědnost za požární ochranu stanoví Zákon České národní rady o požární ochraně,
č. 133/1985 Sb. a vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., O požární prevenci.
Dokument v .PDF lze stáhnout zde: Požární řád, Požární směrnice.

Informace o zpracovávání osobních údajů vlastníků jednotek

Osobní údaje (dále jen OÚ), jsou zpracovávány v rámci Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním OÚ o volném pohybu těchto údajů ve znění směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Toto sdělení statutárního orgánu SVK vychází ze znění GDPR a je v souladu s čl. 13 a 14 tohoto nařízení.

Správcem OÚ vlastníků jednotek, ‌ který je zpracovává, je statutární orgán ‌ Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581, Kostřínská 580/3, PSČ 181 00, Praha 8 – Bohnice, IČO: 28438582. Zákonným důvodem zpracování OÚ vlastníků jednotek je splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle práva ČR (čl. 6, odst. 1/c, GDPR) zejména podle zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, který v § 1177 ukládá vlastníkům jednotek nahlásit správci svá jména, příjmení a adresy. ‌ Dalšími údaji jsou
telefonní čísla, e-mailové adresy a čísla bankovních účtů vlastníků; ‌jsou zpracovávány
z důvodu oprávněného zájmu správce, podle čl. 6 odst. 1/f GDPR v rozsahu oprávnění
v jakém byly tyto OÚ doposud pro potřebu ‌ správy domu vlastníky k jejich zpracování
správci předány.

Jiné OÚ vlastníků jednotek statutární orgán k datu účinnosti GDPR, k 25. květnu 2018,
nezpracovává. Příslušné OÚ vlastníků jednotek budou zpracovávány po dobu trvání je-
jich práv a povinností ve vztahu ke společenství vlastníků a dále pro účely archivování
podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

Dalšími zpracovateli OÚ vlastníků jednotek v rozsahu podle čl. 6, odst. 1/c GDPR, kteří
budou tyto údaje zpracovávat pro potřeby správy domu jsou:

- účetní Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581 (vedení účetnictví)
- firma ista ČR s.r.o, IČO 61056758 (podklady k rozúčtování služeb a servisu zařízení).

Plná moc pro zastupování na jednáních SVK

Formulář "Plná moc" odpovídá ustanovení § 31-33.b  Občanského zákoníku a v našem
SVK se používá při zastupování vlastníka jednotky hlavně na schůzích.
Dokument v .PDF lze stáhnout zde: Plná moc.

Znalecký posudek č. 1419-18/2013

Definuje pojem "nášlapná plocha lodžií" v daném prohlášení vlastníka s cílem určit, jaké konstrukce lodžie jsou ve vlastnictví společenství a jaké konstrukce jsou ve vlastnictví vlastníka bytové jednotky.
Dokument v .PDF lze stáhnout zde: Znalecký posudek.

ilustrace

Průkaz energetické náročnosti budovy PENB

Protokol PENB, který je součástí PENB, je uložen v archívu společenství. Předseda výboru na požádání umožní každému členovi společenství nahlédnutí a okopírování všech dokumentů PENB.
Dokument v .PDF lze stáhnout zde: PENB.

Zápisy ze schůzí Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581

Pozor - k otevření zápisu ve formátu .PDF je nutné znát příslušné heslo.

Zápis ze schůze Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581 ze dne: 2019_12_10

Zápis ze schůze Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581 ze dne: 2020_05_25

Zápis ze společné schůze SO a KK SVK ze dne: 2019_11_18
Seznam platných smluv Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581

Pozor - k otevření zápisu ve formátu .PDF je nutné znát příslušné heslo.

Seznam platných smluv v souboru formátu .PDF lze stáhnout zde: SmlouvySVKČlenové Společenství vlastníků Kostřínská 579,580,581, jako oprávněné osoby, mohou do výše uvedených smluv na požádání nahlížet v době úředních hodin statutárního orgánu nebo v jiném, předem dohodnutém termínu. Stejným způsobem je přístupná veškerá účetní dokumentace společenství nebo archív, který se týká investičních akcí.